TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thời gian đóng phí và kế hoạch sắp xếp chỗ ở KTX học kỳ 1 năm học 2016-2017 trong đợt tiếp theo

Email In PDF.

Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Phòng Công tác Sinh viên thông báo

Thời gian tập trung đóng phí KTX học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:


- KTX khu A đóng phí vào ngày 26-27/7/2016 tại Văn phòng KTX khu A.

- KTX khu B đóng phí vào ngày 28-29/7/2016 tại Văn phòng KTX khu B.

Sau thời gian trên sinh viên không đóng phí xem như không có nhu cầu ở KTX và Trung tâm sẽ xóa tên ra khỏi danh sách ở KTX học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Xem danh sách đã sắp chỗ tại đây.

Lưu ý:

- Nhóm Sinh viên đăng ký sau ngày 27/6/2016 sẽ sắp xếp ngày 02 tháng 8 năm 2016.

- Ngày 30 tháng 7 năm 2016, Trung tâm giải quyết chuyển đổi chỗ nếu còn chỗ trống.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 3 2017 14:27 )  
Trang chủ Thông báo Thời gian đóng phí và kế hoạch sắp xếp chỗ ở KTX học kỳ 1 năm học 2016-2017 trong đợt tiếp theo