TRUNG TÂM PHỤC VỤ SINH VIÊN

Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trực tuyến từ học kỳ II, năm học 2013-2014

Email In PDF.

Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến kể từ học kỳ II, năm học 2013 - 2014. Để tiến hành việc lấy ý kiến phản hồi một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả tốt đề nghị các cá nhân, đơn vị trong trường thực hiện các yêu cầu:

Xem chi tiết

 
Trang chủ Thông báo Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trực tuyến từ học kỳ II, năm học 2013-2014